โรงเรียนบ้านหนองรี (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 2 1 0 1 0 43
ร้อยละ 4.26 % 2.13 % 0.00 % 2.13 % 0.00 % 91.49 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 2 2 4 2 1 63
ร้อยละ 2.70 % 2.70 % 5.41 % 2.70 % 1.35 % 85.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 4 3 4 3 1 106
ร้อยละ 3.31 % 2.48 % 3.31 % 2.48 % 0.83 % 87.60 %

121 : 4 , 3 , 4 , 3 , 1 , 106...3.31 , 2.48 , 3.31 , 2.48 , 0.83 , 87.60 = 15 : 12.40
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 12.40%

Powered By www.thaieducation.net