โรงเรียนบ้านลำทับ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
221
จำนวน(คน) 46 72 103 0 0 0
ร้อยละ 20.81 % 32.58 % 46.61 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
999
จำนวน(คน) 167 138 179 171 176 168
ร้อยละ 16.72 % 13.81 % 17.92 % 17.12 % 17.62 % 16.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1220 คน
จำนวน(คน) 213 210 282 171 176 168
ร้อยละ 17.46 % 17.21 % 23.11 % 14.02 % 14.43 % 13.77 %

1220 : 213 , 210 , 282 , 171 , 176 , 168...17.46 , 17.21 , 23.11 , 14.02 , 14.43 , 13.77 = 1052 : 86.23
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1220 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 1052 คน คิดเป็นร้อยละ 86.23%

Powered By www.thaieducation.net