โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นิชามญจ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
267
จำนวน(คน) 10 14 15 16 20 192
ร้อยละ 3.75 % 5.24 % 5.62 % 5.99 % 7.49 % 71.91 %
ระดับประถมศึกษา
1379
จำนวน(คน) 70 55 65 25 80 1084
ร้อยละ 5.08 % 3.99 % 4.71 % 1.81 % 5.80 % 78.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1646 คน
จำนวน(คน) 80 69 80 41 100 1276
ร้อยละ 4.86 % 4.19 % 4.86 % 2.49 % 6.08 % 77.52 %

1646 : 80 , 69 , 80 , 41 , 100 , 1276...4.86 , 4.19 , 4.86 , 2.49 , 6.08 , 77.52 = 370 : 22.48
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1646 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 370 คน คิดเป็นร้อยละ 22.48%

Powered By www.thaieducation.net