โรงเรียนบ้านหนองกร่าง (สพป.กาญจนบุรี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิทวัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
64
จำนวน(คน) 0 2 0 0 0 62
ร้อยละ 0.00 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.88 %
ระดับประถมศึกษา
209
จำนวน(คน) 0 12 0 0 0 197
ร้อยละ 0.00 % 5.74 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 273 คน
จำนวน(คน) 0 14 0 0 0 259
ร้อยละ 0.00 % 5.13 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.87 %

273 : 0 , 14 , 0 , 0 , 0 , 259...0.00 , 5.13 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 94.87 = 14 : 5.13
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 273 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.13%

Powered By www.thaieducation.net