โรงเรียนบ้านห้วยหวาย (สพป.กาญจนบุรี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิทวัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 1 0 2 2 0 23
ร้อยละ 3.57 % 0.00 % 7.14 % 7.14 % 0.00 % 82.14 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 11 5 6 5 0 41
ร้อยละ 16.18 % 7.35 % 8.82 % 7.35 % 0.00 % 60.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 96 คน
จำนวน(คน) 12 5 8 7 0 64
ร้อยละ 12.50 % 5.21 % 8.33 % 7.29 % 0.00 % 66.67 %

96 : 12 , 5 , 8 , 7 , 0 , 64...12.50 , 5.21 , 8.33 , 7.29 , 0.00 , 66.67 = 32 : 33.33
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 96 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33%

Powered By www.thaieducation.net