โรงเรียนบ้านหนองขอน (สพป.กาญจนบุรี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิทวัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 6 0 0 1 0 40
ร้อยละ 12.77 % 0.00 % 0.00 % 2.13 % 0.00 % 85.11 %
ระดับประถมศึกษา
162
จำนวน(คน) 6 6 6 1 0 143
ร้อยละ 3.70 % 3.70 % 3.70 % 0.62 % 0.00 % 88.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
73
จำนวน(คน) 3 0 5 0 0 65
ร้อยละ 4.11 % 0.00 % 6.85 % 0.00 % 0.00 % 89.04 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 282 คน
จำนวน(คน) 15 6 11 2 0 248
ร้อยละ 5.32 % 2.13 % 3.90 % 0.71 % 0.00 % 87.94 %

209 : 12 , 6 , 6 , 2 , 0 , 183...5.74 , 2.87 , 2.87 , 0.96 , 0.00 , 87.56 = 26 : 12.44
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 282 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 12.06%

Powered By www.thaieducation.net