โรงเรียนบ้านเขาแหลม (สพป.กาญจนบุรี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิทวัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 0 3 0 10 0 44
ร้อยละ 0.00 % 5.26 % 0.00 % 17.54 % 0.00 % 77.19 %
ระดับประถมศึกษา
159
จำนวน(คน) 10 3 7 7 0 132
ร้อยละ 6.29 % 1.89 % 4.40 % 4.40 % 0.00 % 83.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 3 0 10 2 0 49
ร้อยละ 4.69 % 0.00 % 15.63 % 3.13 % 0.00 % 76.56 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 280 คน
จำนวน(คน) 13 6 17 19 0 225
ร้อยละ 4.64 % 2.14 % 6.07 % 6.79 % 0.00 % 80.36 %

216 : 10 , 6 , 7 , 17 , 0 , 176...4.63 , 2.78 , 3.24 , 7.87 , 0.00 , 81.48 = 40 : 18.52
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 280 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 19.64%

Powered By www.thaieducation.net