โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) (สพป.กาญจนบุรี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิทวัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
230
จำนวน(คน) 5 4 20 5 0 196
ร้อยละ 2.17 % 1.74 % 8.70 % 2.17 % 0.00 % 85.22 %
ระดับประถมศึกษา
584
จำนวน(คน) 41 1 80 32 0 430
ร้อยละ 7.02 % 0.17 % 13.70 % 5.48 % 0.00 % 73.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
318
จำนวน(คน) 25 0 73 7 7 206
ร้อยละ 7.86 % 0.00 % 22.96 % 2.20 % 2.20 % 64.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1132 คน
จำนวน(คน) 71 5 173 44 7 832
ร้อยละ 6.27 % 0.44 % 15.28 % 3.89 % 0.62 % 73.50 %

814 : 46 , 5 , 100 , 37 , 0 , 626...5.65 , 0.61 , 12.29 , 4.55 , 0.00 , 76.90 = 188 : 23.10
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 300 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50%

Powered By www.thaieducation.net