โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ (สพป.กาญจนบุรี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิทวัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 4 4 1 8 5 6
ร้อยละ 14.29 % 14.29 % 3.57 % 28.57 % 17.86 % 21.43 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 2 1 9 3 10 74
ร้อยละ 2.02 % 1.01 % 9.09 % 3.03 % 10.10 % 74.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 1 0 7 1 7 17
ร้อยละ 3.03 % 0.00 % 21.21 % 3.03 % 21.21 % 51.52 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 160 คน
จำนวน(คน) 7 5 17 12 22 97
ร้อยละ 4.38 % 3.13 % 10.63 % 7.50 % 13.75 % 60.63 %

127 : 6 , 5 , 10 , 11 , 15 , 80...4.72 , 3.94 , 7.87 , 8.66 , 11.81 , 62.99 = 47 : 37.01
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 39.38%

Powered By www.thaieducation.net