โรงเรียนบ้านหนองปรือ (สพป.กาญจนบุรี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิทวัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 1 2 1 0 0 29
ร้อยละ 3.03 % 6.06 % 3.03 % 0.00 % 0.00 % 87.88 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 2 5 6 0 0 68
ร้อยละ 2.47 % 6.17 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 83.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 37
ร้อยละ 5.00 % 2.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 5 8 7 0 0 134
ร้อยละ 3.25 % 5.19 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 87.01 %

114 : 3 , 7 , 7 , 0 , 0 , 97...2.63 , 6.14 , 6.14 , 0.00 , 0.00 , 85.09 = 17 : 14.91
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 12.99%

Powered By www.thaieducation.net