โรงเรียนบ้านหนองสําโรง (สพป.กาญจนบุรี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิทวัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 4 5 1 2 0 14
ร้อยละ 15.38 % 19.23 % 3.85 % 7.69 % 0.00 % 53.85 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 8 7 11 2 0 44
ร้อยละ 11.11 % 9.72 % 15.28 % 2.78 % 0.00 % 61.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 98 คน
จำนวน(คน) 12 12 12 4 0 58
ร้อยละ 12.24 % 12.24 % 12.24 % 4.08 % 0.00 % 59.18 %

98 : 12 , 12 , 12 , 4 , 0 , 58...12.24 , 12.24 , 12.24 , 4.08 , 0.00 , 59.18 = 40 : 40.82
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 40.82%

Powered By www.thaieducation.net