โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) (สพป.กาญจนบุรี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิทวัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
66
จำนวน(คน) 3 3 6 4 2 48
ร้อยละ 4.55 % 4.55 % 9.09 % 6.06 % 3.03 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
181
จำนวน(คน) 29 8 18 3 6 117
ร้อยละ 16.02 % 4.42 % 9.94 % 1.66 % 3.31 % 64.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
93
จำนวน(คน) 5 3 11 8 1 65
ร้อยละ 5.38 % 3.23 % 11.83 % 8.60 % 1.08 % 69.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 340 คน
จำนวน(คน) 37 14 35 15 9 230
ร้อยละ 10.88 % 4.12 % 10.29 % 4.41 % 2.65 % 67.65 %

247 : 32 , 11 , 24 , 7 , 8 , 165...12.96 , 4.45 , 9.72 , 2.83 , 3.24 , 66.80 = 82 : 33.20
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 340 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 110 คน คิดเป็นร้อยละ 32.35%

Powered By www.thaieducation.net