โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม (สพป.กาญจนบุรี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิทวัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 1 0 1 1 0 23
ร้อยละ 3.85 % 0.00 % 3.85 % 3.85 % 0.00 % 88.46 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 8 4 10 0 0 66
ร้อยละ 9.09 % 4.55 % 11.36 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 2 0 15 1 0 46
ร้อยละ 3.13 % 0.00 % 23.44 % 1.56 % 0.00 % 71.88 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 178 คน
จำนวน(คน) 11 4 26 2 0 135
ร้อยละ 6.18 % 2.25 % 14.61 % 1.12 % 0.00 % 75.84 %

114 : 9 , 4 , 11 , 1 , 0 , 89...7.89 , 3.51 , 9.65 , 0.88 , 0.00 , 78.07 = 25 : 21.93
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 178 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 24.16%

Powered By www.thaieducation.net