โรงเรียนบ้านพุพรหม (สพป.กาญจนบุรี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิทวัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 4 2 4 0 2 37
ร้อยละ 8.16 % 4.08 % 8.16 % 0.00 % 4.08 % 75.51 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 3 2 3 0 2 87
ร้อยละ 3.09 % 2.06 % 3.09 % 0.00 % 2.06 % 89.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 7 4 7 0 4 124
ร้อยละ 4.79 % 2.74 % 4.79 % 0.00 % 2.74 % 84.93 %

146 : 7 , 4 , 7 , 0 , 4 , 124...4.79 , 2.74 , 4.79 , 0.00 , 2.74 , 84.93 = 22 : 15.07
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 15.07%

Powered By www.thaieducation.net