โรงเรียนบ้านหลังเขา (สพป.กาญจนบุรี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิทวัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 2 1 4 0 0 53
ร้อยละ 3.33 % 1.67 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 88.33 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 0 2 14 0 0 109
ร้อยละ 0.00 % 1.60 % 11.20 % 0.00 % 0.00 % 87.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 1 1 7 0 0 37
ร้อยละ 2.17 % 2.17 % 15.22 % 0.00 % 0.00 % 80.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 231 คน
จำนวน(คน) 3 4 25 0 0 199
ร้อยละ 1.30 % 1.73 % 10.82 % 0.00 % 0.00 % 86.15 %

185 : 2 , 3 , 18 , 0 , 0 , 162...1.08 , 1.62 , 9.73 , 0.00 , 0.00 , 87.57 = 23 : 12.43
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 231 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 13.85%

Powered By www.thaieducation.net