โรงเรียนบ้านหนองเตียน (สพป.กาญจนบุรี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิทวัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 55
ร้อยละ 1.69 % 1.69 % 3.39 % 0.00 % 0.00 % 93.22 %
ระดับประถมศึกษา
138
จำนวน(คน) 1 5 17 0 0 115
ร้อยละ 0.72 % 3.62 % 12.32 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
77
จำนวน(คน) 1 2 21 0 0 53
ร้อยละ 1.30 % 2.60 % 27.27 % 0.00 % 0.00 % 68.83 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 274 คน
จำนวน(คน) 3 8 40 0 0 223
ร้อยละ 1.09 % 2.92 % 14.60 % 0.00 % 0.00 % 81.39 %

197 : 2 , 6 , 19 , 0 , 0 , 170...1.02 , 3.05 , 9.64 , 0.00 , 0.00 , 86.29 = 27 : 13.71
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 274 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 18.61%

Powered By www.thaieducation.net