โรงเรียนบ้านบางคราม (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 19 7 0 4 0 24
ร้อยละ 35.19 % 12.96 % 0.00 % 7.41 % 0.00 % 44.44 %
ระดับประถมศึกษา
167
จำนวน(คน) 4 5 11 0 0 147
ร้อยละ 2.40 % 2.99 % 6.59 % 0.00 % 0.00 % 88.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 2 1 13 0 0 38
ร้อยละ 3.70 % 1.85 % 24.07 % 0.00 % 0.00 % 70.37 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 275 คน
จำนวน(คน) 25 13 24 4 0 209
ร้อยละ 9.09 % 4.73 % 8.73 % 1.45 % 0.00 % 76.00 %

221 : 23 , 12 , 11 , 4 , 0 , 171...10.41 , 5.43 , 4.98 , 1.81 , 0.00 , 77.38 = 50 : 22.62
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 275 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00%

Powered By www.thaieducation.net