โรงเรียนตำบลบ้านแป้น (สพป.ลำพูน เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐนันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 5 0 2 3 2 16
ร้อยละ 17.86 % 0.00 % 7.14 % 10.71 % 7.14 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
219
จำนวน(คน) 5 5 22 8 8 171
ร้อยละ 2.28 % 2.28 % 10.05 % 3.65 % 3.65 % 78.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 247 คน
จำนวน(คน) 10 5 24 11 10 187
ร้อยละ 4.05 % 2.02 % 9.72 % 4.45 % 4.05 % 75.71 %

247 : 10 , 5 , 24 , 11 , 10 , 187...4.05 , 2.02 , 9.72 , 4.45 , 4.05 , 75.71 = 60 : 24.29
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 247 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 24.29%

Powered By www.thaieducation.net