โรงเรียนวัดโบสถ์ (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
120
จำนวน(คน) 11 5 8 4 4 88
ร้อยละ 9.17 % 4.17 % 6.67 % 3.33 % 3.33 % 73.33 %
ระดับประถมศึกษา
550
จำนวน(คน) 28 14 83 22 20 383
ร้อยละ 5.09 % 2.55 % 15.09 % 4.00 % 3.64 % 69.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
281
จำนวน(คน) 35 15 28 16 19 168
ร้อยละ 12.46 % 5.34 % 9.96 % 5.69 % 6.76 % 59.79 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 951 คน
จำนวน(คน) 74 34 119 42 43 639
ร้อยละ 7.78 % 3.58 % 12.51 % 4.42 % 4.52 % 67.19 %

670 : 39 , 19 , 91 , 26 , 24 , 471...5.82 , 2.84 , 13.58 , 3.88 , 3.58 , 70.30 = 199 : 29.70
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 951 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 312 คน คิดเป็นร้อยละ 32.81%

Powered By www.thaieducation.net