โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 2 1 2 1 0 5
ร้อยละ 18.18 % 9.09 % 18.18 % 9.09 % 0.00 % 45.45 %
ระดับประถมศึกษา
41
จำนวน(คน) 2 1 3 1 0 34
ร้อยละ 4.88 % 2.44 % 7.32 % 2.44 % 0.00 % 82.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 5 1 5 0 0 23
ร้อยละ 14.71 % 2.94 % 14.71 % 0.00 % 0.00 % 67.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 86 คน
จำนวน(คน) 9 3 10 2 0 62
ร้อยละ 10.47 % 3.49 % 11.63 % 2.33 % 0.00 % 72.09 %

52 : 4 , 2 , 5 , 2 , 0 , 39...7.69 , 3.85 , 9.62 , 3.85 , 0.00 , 75.00 = 13 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 86 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 27.91%

Powered By www.thaieducation.net