โรงเรียนบ้านหนองห้าง (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
6
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 4
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
33
จำนวน(คน) 4 0 4 0 0 25
ร้อยละ 12.12 % 0.00 % 12.12 % 0.00 % 0.00 % 75.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
12
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 8
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 51 คน
จำนวน(คน) 6 0 8 0 0 37
ร้อยละ 11.76 % 0.00 % 15.69 % 0.00 % 0.00 % 72.55 %

39 : 5 , 0 , 5 , 0 , 0 , 29...12.82 , 0.00 , 12.82 , 0.00 , 0.00 , 74.36 = 10 : 25.64
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 51 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 27.45%

Powered By www.thaieducation.net