โรงเรียนวัดสนามไชย (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 7 0 1 0 0 7
ร้อยละ 46.67 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 46.67 %
ระดับประถมศึกษา
38
จำนวน(คน) 4 0 5 1 0 28
ร้อยละ 10.53 % 0.00 % 13.16 % 2.63 % 0.00 % 73.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
17
จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 11
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 29.41 % 0.00 % 0.00 % 64.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 70 คน
จำนวน(คน) 12 0 11 1 0 46
ร้อยละ 17.14 % 0.00 % 15.71 % 1.43 % 0.00 % 65.71 %

53 : 11 , 0 , 6 , 1 , 0 , 35...20.75 , 0.00 , 11.32 , 1.89 , 0.00 , 66.04 = 18 : 33.96
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 70 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 34.29%

Powered By www.thaieducation.net