โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 4 0 2 0 0 9
ร้อยละ 26.67 % 0.00 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
46
จำนวน(คน) 2 0 11 1 0 32
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 23.91 % 2.17 % 0.00 % 69.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 61 คน
จำนวน(คน) 6 0 13 1 0 41
ร้อยละ 9.84 % 0.00 % 21.31 % 1.64 % 0.00 % 67.21 %

61 : 6 , 0 , 13 , 1 , 0 , 41...9.84 , 0.00 , 21.31 , 1.64 , 0.00 , 67.21 = 20 : 32.79
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 61 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 32.79%

Powered By www.thaieducation.net