โรงเรียนวัดท้องโพลง (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 3 1 3 0 0 35
ร้อยละ 7.14 % 2.38 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 8 0 17 0 0 112
ร้อยละ 5.84 % 0.00 % 12.41 % 0.00 % 0.00 % 81.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 1 2 11 0 0 42
ร้อยละ 1.79 % 3.57 % 19.64 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 235 คน
จำนวน(คน) 12 3 31 0 0 189
ร้อยละ 5.11 % 1.28 % 13.19 % 0.00 % 0.00 % 80.43 %

179 : 11 , 1 , 20 , 0 , 0 , 147...6.15 , 0.56 , 11.17 , 0.00 , 0.00 , 82.12 = 32 : 17.88
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 235 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 19.57%

Powered By www.thaieducation.net