โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 4 2 1 2 1 17
ร้อยละ 14.81 % 7.41 % 3.70 % 7.41 % 3.70 % 62.96 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 8 6 6 7 4 73
ร้อยละ 7.69 % 5.77 % 5.77 % 6.73 % 3.85 % 70.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 1 1 6 0 0 24
ร้อยละ 3.13 % 3.13 % 18.75 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 163 คน
จำนวน(คน) 13 9 13 9 5 114
ร้อยละ 7.98 % 5.52 % 7.98 % 5.52 % 3.07 % 69.94 %

131 : 12 , 8 , 7 , 9 , 5 , 90...9.16 , 6.11 , 5.34 , 6.87 , 3.82 , 68.70 = 41 : 31.30
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 163 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 30.06%

Powered By www.thaieducation.net