โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 6 8 0 3 0 25
ร้อยละ 14.29 % 19.05 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 59.52 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 3 9 8 0 0 53
ร้อยละ 4.11 % 12.33 % 10.96 % 0.00 % 0.00 % 72.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
15
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 14
ร้อยละ 0.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 130 คน
จำนวน(คน) 9 18 8 3 0 92
ร้อยละ 6.92 % 13.85 % 6.15 % 2.31 % 0.00 % 70.77 %

115 : 9 , 17 , 8 , 3 , 0 , 78...7.83 , 14.78 , 6.96 , 2.61 , 0.00 , 67.83 = 37 : 32.17
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 130 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 29.23%

Powered By www.thaieducation.net