โรงเรียนบ้านท่าสะแก (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 13 0 2 0 0 21
ร้อยละ 36.11 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 58.33 %
ระดับประถมศึกษา
146
จำนวน(คน) 17 2 15 0 0 112
ร้อยละ 11.64 % 1.37 % 10.27 % 0.00 % 0.00 % 76.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
74
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 68
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.11 % 0.00 % 0.00 % 91.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 256 คน
จำนวน(คน) 30 2 23 0 0 201
ร้อยละ 11.72 % 0.78 % 8.98 % 0.00 % 0.00 % 78.52 %

182 : 30 , 2 , 17 , 0 , 0 , 133...16.48 , 1.10 , 9.34 , 0.00 , 0.00 , 73.08 = 49 : 26.92
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 256 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 21.48%

Powered By www.thaieducation.net