โรงเรียนบ้านนาเปอะ (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 1 1 1 2 0 4
ร้อยละ 11.11 % 11.11 % 11.11 % 22.22 % 0.00 % 44.44 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 3 1 2 1 1 54
ร้อยละ 4.84 % 1.61 % 3.23 % 1.61 % 1.61 % 87.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 71 คน
จำนวน(คน) 4 2 3 3 1 58
ร้อยละ 5.63 % 2.82 % 4.23 % 4.23 % 1.41 % 81.69 %

71 : 4 , 2 , 3 , 3 , 1 , 58...5.63 , 2.82 , 4.23 , 4.23 , 1.41 , 81.69 = 13 : 18.31
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 71 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 18.31%

Powered By www.thaieducation.net