โรงเรียนบ้านเนินมะปราง (สพป.พิษณุโลก เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณิชาภา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
294
จำนวน(คน) 21 12 27 1 0 233
ร้อยละ 7.14 % 4.08 % 9.18 % 0.34 % 0.00 % 79.25 %
ระดับประถมศึกษา
825
จำนวน(คน) 32 16 83 0 1 693
ร้อยละ 3.88 % 1.94 % 10.06 % 0.00 % 0.12 % 84.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
509
จำนวน(คน) 39 7 70 0 0 393
ร้อยละ 7.66 % 1.38 % 13.75 % 0.00 % 0.00 % 77.21 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1628 คน
จำนวน(คน) 92 35 180 1 1 1319
ร้อยละ 5.65 % 2.15 % 11.06 % 0.06 % 0.06 % 81.02 %

1119 : 53 , 28 , 110 , 1 , 1 , 926...4.74 , 2.50 , 9.83 , 0.09 , 0.09 , 82.75 = 193 : 17.25
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1628 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 309 คน คิดเป็นร้อยละ 18.98%

Powered By www.thaieducation.net