โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 5 1 1 1 0 11
ร้อยละ 26.32 % 5.26 % 5.26 % 5.26 % 0.00 % 57.89 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 5 1 12 0 0 40
ร้อยละ 8.62 % 1.72 % 20.69 % 0.00 % 0.00 % 68.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 77 คน
จำนวน(คน) 10 2 13 1 0 51
ร้อยละ 12.99 % 2.60 % 16.88 % 1.30 % 0.00 % 66.23 %

77 : 10 , 2 , 13 , 1 , 0 , 51...12.99 , 2.60 , 16.88 , 1.30 , 0.00 , 66.23 = 26 : 33.77
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 77 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 33.77%

Powered By www.thaieducation.net