โรงเรียนบ้านหนองหิน (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
94
จำนวน(คน) 25 9 6 8 4 42
ร้อยละ 26.60 % 9.57 % 6.38 % 8.51 % 4.26 % 44.68 %
ระดับประถมศึกษา
253
จำนวน(คน) 30 17 39 10 20 137
ร้อยละ 11.86 % 6.72 % 15.42 % 3.95 % 7.91 % 54.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
83
จำนวน(คน) 7 0 17 5 5 49
ร้อยละ 8.43 % 0.00 % 20.48 % 6.02 % 6.02 % 59.04 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 430 คน
จำนวน(คน) 62 26 62 23 29 228
ร้อยละ 14.42 % 6.05 % 14.42 % 5.35 % 6.74 % 53.02 %

347 : 55 , 26 , 45 , 18 , 24 , 179...15.85 , 7.49 , 12.97 , 5.19 , 6.92 , 51.59 = 168 : 48.41
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 430 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 202 คน คิดเป็นร้อยละ 46.98%

Powered By www.thaieducation.net