โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) (สพป.พิษณุโลก เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณิชาภา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 5 0 1 0 0 33
ร้อยละ 12.82 % 0.00 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 3 3 2 0 0 75
ร้อยละ 3.61 % 3.61 % 2.41 % 0.00 % 0.00 % 90.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 0 2 5 2 2 28
ร้อยละ 0.00 % 5.13 % 12.82 % 5.13 % 5.13 % 71.79 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 161 คน
จำนวน(คน) 8 5 8 2 2 136
ร้อยละ 4.97 % 3.11 % 4.97 % 1.24 % 1.24 % 84.47 %

122 : 8 , 3 , 3 , 0 , 0 , 108...6.56 , 2.46 , 2.46 , 0.00 , 0.00 , 88.52 = 14 : 11.48
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 161 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 15.53%

Powered By www.thaieducation.net