โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 4 0 2 0 0 22
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 14 4 15 2 0 78
ร้อยละ 12.39 % 3.54 % 13.27 % 1.77 % 0.00 % 69.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
22
จำนวน(คน) 0 2 2 0 0 18
ร้อยละ 0.00 % 9.09 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 163 คน
จำนวน(คน) 18 6 19 2 0 118
ร้อยละ 11.04 % 3.68 % 11.66 % 1.23 % 0.00 % 72.39 %

141 : 18 , 4 , 17 , 2 , 0 , 100...12.77 , 2.84 , 12.06 , 1.42 , 0.00 , 70.92 = 41 : 29.08
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 163 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 27.61%

Powered By www.thaieducation.net