โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 5 0 0 0 0 36
ร้อยละ 12.20 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 87.80 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 4 2 8 0 0 69
ร้อยละ 4.82 % 2.41 % 9.64 % 0.00 % 0.00 % 83.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 30
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 88.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 158 คน
จำนวน(คน) 11 2 10 0 0 135
ร้อยละ 6.96 % 1.27 % 6.33 % 0.00 % 0.00 % 85.44 %

124 : 9 , 2 , 8 , 0 , 0 , 105...7.26 , 1.61 , 6.45 , 0.00 , 0.00 , 84.68 = 19 : 15.32
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 14.56%

Powered By www.thaieducation.net