โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ (สพป.พิษณุโลก เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณิชาภา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 21
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 0 2 11 0 0 59
ร้อยละ 0.00 % 2.78 % 15.28 % 0.00 % 0.00 % 81.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
30
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 25
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 0 2 16 0 0 105
ร้อยละ 0.00 % 1.63 % 13.01 % 0.00 % 0.00 % 85.37 %

93 : 0 , 2 , 11 , 0 , 0 , 80...0.00 , 2.15 , 11.83 , 0.00 , 0.00 , 86.02 = 13 : 13.98
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 14.63%

Powered By www.thaieducation.net