โรงเรียนบางระกำ (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑารัตน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 4 1 1 6 0 22
ร้อยละ 11.76 % 2.94 % 2.94 % 17.65 % 0.00 % 64.71 %
ระดับประถมศึกษา
145
จำนวน(คน) 7 7 23 7 0 101
ร้อยละ 4.83 % 4.83 % 15.86 % 4.83 % 0.00 % 69.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
104
จำนวน(คน) 6 2 32 3 0 61
ร้อยละ 5.77 % 1.92 % 30.77 % 2.88 % 0.00 % 58.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 283 คน
จำนวน(คน) 17 10 56 16 0 184
ร้อยละ 6.01 % 3.53 % 19.79 % 5.65 % 0.00 % 65.02 %

179 : 11 , 8 , 24 , 13 , 0 , 123...6.15 , 4.47 , 13.41 , 7.26 , 0.00 , 68.72 = 56 : 31.28
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 283 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 99 คน คิดเป็นร้อยละ 34.98%

Powered By www.thaieducation.net