โรงเรียนวัดหนองพะยอม (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรประเสริฐ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 21
ร้อยละ 4.00 % 0.00 % 12.00 % 0.00 % 0.00 % 84.00 %
ระดับประถมศึกษา
129
จำนวน(คน) 3 2 18 0 0 106
ร้อยละ 2.33 % 1.55 % 13.95 % 0.00 % 0.00 % 82.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 10 1 10 0 0 39
ร้อยละ 16.67 % 1.67 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 65.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 214 คน
จำนวน(คน) 14 3 31 0 0 166
ร้อยละ 6.54 % 1.40 % 14.49 % 0.00 % 0.00 % 77.57 %

154 : 4 , 2 , 21 , 0 , 0 , 127...2.60 , 1.30 , 13.64 , 0.00 , 0.00 , 82.47 = 27 : 17.53
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 214 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 22.43%

Powered By www.thaieducation.net