โรงเรียนวัดพรหมเกษร (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑารัตน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 2 2 3 1 0 16
ร้อยละ 8.33 % 8.33 % 12.50 % 4.17 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
56
จำนวน(คน) 5 2 5 0 0 44
ร้อยละ 8.93 % 3.57 % 8.93 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 3 3 6 2 0 29
ร้อยละ 6.98 % 6.98 % 13.95 % 4.65 % 0.00 % 67.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 10 7 14 3 0 89
ร้อยละ 8.13 % 5.69 % 11.38 % 2.44 % 0.00 % 72.36 %

80 : 7 , 4 , 8 , 1 , 0 , 60...8.75 , 5.00 , 10.00 , 1.25 , 0.00 , 75.00 = 20 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 27.64%

Powered By www.thaieducation.net