โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑารัตน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 0 2 0 1 31
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 2.94 % 91.18 %
ระดับประถมศึกษา
148
จำนวน(คน) 2 2 16 7 0 121
ร้อยละ 1.35 % 1.35 % 10.81 % 4.73 % 0.00 % 81.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 2 2 20 9 1 27
ร้อยละ 3.28 % 3.28 % 32.79 % 14.75 % 1.64 % 44.26 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 243 คน
จำนวน(คน) 4 4 38 16 2 179
ร้อยละ 1.65 % 1.65 % 15.64 % 6.58 % 0.82 % 73.66 %

182 : 2 , 2 , 18 , 7 , 1 , 152...1.10 , 1.10 , 9.89 , 3.85 , 0.55 , 83.52 = 30 : 16.48
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 243 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 26.34%

Powered By www.thaieducation.net