โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑารัตน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 3 0 8 0 0 35
ร้อยละ 6.52 % 0.00 % 17.39 % 0.00 % 0.00 % 76.09 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 3 0 18 0 0 85
ร้อยละ 2.83 % 0.00 % 16.98 % 0.00 % 0.00 % 80.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 2 0 9 0 0 37
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 18.75 % 0.00 % 0.00 % 77.08 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 8 0 35 0 0 157
ร้อยละ 4.00 % 0.00 % 17.50 % 0.00 % 0.00 % 78.50 %

152 : 6 , 0 , 26 , 0 , 0 , 120...3.95 , 0.00 , 17.11 , 0.00 , 0.00 , 78.95 = 32 : 21.05
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50%

Powered By www.thaieducation.net