โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑารัตน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 0 1 1 1 3 30
ร้อยละ 0.00 % 2.78 % 2.78 % 2.78 % 8.33 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
218
จำนวน(คน) 10 19 17 30 36 106
ร้อยละ 4.59 % 8.72 % 7.80 % 13.76 % 16.51 % 48.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
156
จำนวน(คน) 8 13 7 21 20 87
ร้อยละ 5.13 % 8.33 % 4.49 % 13.46 % 12.82 % 55.77 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 410 คน
จำนวน(คน) 18 33 25 52 59 223
ร้อยละ 4.39 % 8.05 % 6.10 % 12.68 % 14.39 % 54.39 %

254 : 10 , 20 , 18 , 31 , 39 , 136...3.94 , 7.87 , 7.09 , 12.20 , 15.35 , 53.54 = 118 : 46.46
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 410 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 187 คน คิดเป็นร้อยละ 45.61%

Powered By www.thaieducation.net