โรงเรียนวัดบ้านไร่ (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑารัตน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 0 0 2 2 0 32
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.56 % 5.56 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 1 3 6 1 0 70
ร้อยละ 1.23 % 3.70 % 7.41 % 1.23 % 0.00 % 86.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 117 คน
จำนวน(คน) 1 3 8 3 0 102
ร้อยละ 0.85 % 2.56 % 6.84 % 2.56 % 0.00 % 87.18 %

117 : 1 , 3 , 8 , 3 , 0 , 102...0.85 , 2.56 , 6.84 , 2.56 , 0.00 , 87.18 = 15 : 12.82
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 117 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 12.82%

Powered By www.thaieducation.net