โรงเรียนบ้านธารชะอม (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 3 1 2 2 0 19
ร้อยละ 11.11 % 3.70 % 7.41 % 7.41 % 0.00 % 70.37 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 3 1 8 2 0 59
ร้อยละ 4.11 % 1.37 % 10.96 % 2.74 % 0.00 % 80.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 30
ร้อยละ 2.86 % 0.00 % 11.43 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 135 คน
จำนวน(คน) 7 2 14 4 0 108
ร้อยละ 5.19 % 1.48 % 10.37 % 2.96 % 0.00 % 80.00 %

100 : 6 , 2 , 10 , 4 , 0 , 78...6.00 , 2.00 , 10.00 , 4.00 , 0.00 , 78.00 = 22 : 22.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 135 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00%

Powered By www.thaieducation.net