โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
154
จำนวน(คน) 5 7 10 3 3 126
ร้อยละ 3.25 % 4.55 % 6.49 % 1.95 % 1.95 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
396
จำนวน(คน) 11 7 30 0 0 348
ร้อยละ 2.78 % 1.77 % 7.58 % 0.00 % 0.00 % 87.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 550 คน
จำนวน(คน) 16 14 40 3 3 474
ร้อยละ 2.91 % 2.55 % 7.27 % 0.55 % 0.55 % 86.18 %

550 : 16 , 14 , 40 , 3 , 3 , 474...2.91 , 2.55 , 7.27 , 0.55 , 0.55 , 86.18 = 76 : 13.82
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 550 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 13.82%

Powered By www.thaieducation.net