โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
220
จำนวน(คน) 18 14 33 0 0 155
ร้อยละ 8.18 % 6.36 % 15.00 % 0.00 % 0.00 % 70.45 %
ระดับประถมศึกษา
879
จำนวน(คน) 86 59 194 0 0 540
ร้อยละ 9.78 % 6.71 % 22.07 % 0.00 % 0.00 % 61.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1099 คน
จำนวน(คน) 104 73 227 0 0 695
ร้อยละ 9.46 % 6.64 % 20.66 % 0.00 % 0.00 % 63.24 %

1099 : 104 , 73 , 227 , 0 , 0 , 695...9.46 , 6.64 , 20.66 , 0.00 , 0.00 , 63.24 = 404 : 36.76
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1099 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 404 คน คิดเป็นร้อยละ 36.76%

Powered By www.thaieducation.net