โรงเรียนบ้านป่าเลา (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 25
ร้อยละ 0.00 % 3.57 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 89.29 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 3 5 13 0 0 67
ร้อยละ 3.41 % 5.68 % 14.77 % 0.00 % 0.00 % 76.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 0 2 8 0 0 15
ร้อยละ 0.00 % 8.00 % 32.00 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141 คน
จำนวน(คน) 3 8 23 0 0 107
ร้อยละ 2.13 % 5.67 % 16.31 % 0.00 % 0.00 % 75.89 %

116 : 3 , 6 , 15 , 0 , 0 , 92...2.59 , 5.17 , 12.93 , 0.00 , 0.00 , 79.31 = 24 : 20.69
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 24.11%

Powered By www.thaieducation.net