โรงเรียนวัดคลองกระจง (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 1 2 1 1 1 18
ร้อยละ 4.17 % 8.33 % 4.17 % 4.17 % 4.17 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 5 7 10 2 4 68
ร้อยละ 5.21 % 7.29 % 10.42 % 2.08 % 4.17 % 70.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
120 คน
จำนวน(คน) 6 9 11 3 5 86
ร้อยละ 5.00 % 7.50 % 9.17 % 2.50 % 4.17 % 71.67 %

120 : 6 , 9 , 11 , 3 , 5 , 86...5.00 , 7.50 , 9.17 , 2.50 , 4.17 , 71.67 = 34 : 28.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 120 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 28.33%

Powered By www.thaieducation.net