โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล (สพป.สุพรรณบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อรุณพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 4 1 9 2 0 36
ร้อยละ 7.69 % 1.92 % 17.31 % 3.85 % 0.00 % 69.23 %
ระดับประถมศึกษา
197
จำนวน(คน) 9 4 38 1 1 144
ร้อยละ 4.57 % 2.03 % 19.29 % 0.51 % 0.51 % 73.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 249 คน
จำนวน(คน) 13 5 47 3 1 180
ร้อยละ 5.22 % 2.01 % 18.88 % 1.20 % 0.40 % 72.29 %

249 : 13 , 5 , 47 , 3 , 1 , 180...5.22 , 2.01 , 18.88 , 1.20 , 0.40 , 72.29 = 69 : 27.71
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 249 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 27.71%

Powered By www.thaieducation.net