โรงเรียนบ้านป่ากล้วย (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 6 0 14 0 0 25
ร้อยละ 13.33 % 0.00 % 31.11 % 0.00 % 0.00 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 6 0 13 0 0 78
ร้อยละ 6.19 % 0.00 % 13.40 % 0.00 % 0.00 % 80.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 5 0 5 0 0 59
ร้อยละ 7.25 % 0.00 % 7.25 % 0.00 % 0.00 % 85.51 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 211 คน
จำนวน(คน) 17 0 32 0 0 162
ร้อยละ 8.06 % 0.00 % 15.17 % 0.00 % 0.00 % 76.78 %

142 : 12 , 0 , 27 , 0 , 0 , 103...8.45 , 0.00 , 19.01 , 0.00 , 0.00 , 72.54 = 39 : 27.46
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 211 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 23.22%

Powered By www.thaieducation.net