โรงเรียนบ้านหนองสรวง (สพป.สุพรรณบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อรุณพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 0 1 3 1 0 28
ร้อยละ 0.00 % 3.03 % 9.09 % 3.03 % 0.00 % 84.85 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 2 0 15 0 0 97
ร้อยละ 1.75 % 0.00 % 13.16 % 0.00 % 0.00 % 85.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 2 1 18 1 0 125
ร้อยละ 1.36 % 0.68 % 12.24 % 0.68 % 0.00 % 85.03 %

147 : 2 , 1 , 18 , 1 , 0 , 125...1.36 , 0.68 , 12.24 , 0.68 , 0.00 , 85.03 = 22 : 14.97
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 14.97%

Powered By www.thaieducation.net